XEN - howto client (evmsn)

From Skytech
Jump to navigation Jump to search


Installation af en Xen klient

Opret filsystem

Start evmsn

#evmsn

Tryk på A og vælg "Create"

Vælg "Region..."

Vælg "Next" og vælg "Next" igen

Angiv Navn og herefter størrelse, vælg "Next" og herefter "Create"

Tryk A og vælg "Create" og vælg "Compatibility volume...". Vælg partitionen og vælg "Make"

Vælg partitionen i listen med space, vælge herefter "Make Filesystem"


Ovenstående gentages ved oprettelse af swap space.

installation af base-system

først mount det ny oprettede filsystem

mount /dev/evms/lvm2/app1-share1/hostnavn-root /mnt/

Installere basesystemet ved hjælp af bootstrap

debootstrap --arch amd64 sarge /mnt/ http://ftp.belnet.be/debian-amd64/debian/

*ved etch:
debootstrap --arch amd64 etch /mnt/ http://debianmirror.wwi.dk/debian

*ved etch uden debianmirror:
debootstrap --arch amd64 etch /mnt/ http://ftp.belnet.be/debian

opsætning af basesystemet

Du skal chroote til det system du lige har installeret

chroot /mnt/

rette nødvendige filer

De filer der skal rettes er følgende.

fstab

editor /etc/fstab

/dev/hda1        /        ext3  defaults,noatime    1    2
/dev/hda2        none      swap  sw           0    0
/dev/pts        devpts     gid=5,mode=620         0    0
none          /dev/shm    tmpfs  defaults        0    0

interfaces

editor /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 91.194.36.24
    netmask 255.255.254.0
    gateway 91.194.36.1
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 80.161.254.2 80.166.15.2
    dns-search wwi.dk

sources.list

editor /etc/apt/sources.list

## Sarge
deb http://ftp.belnet.be/debian-amd64/debian stable main contrib
deb-src http://ftp.belnet.be/debian-amd64/debian stable main contrib

## Security
deb http://security.debian.org/ sarge/updates main contrib non-free

## Etch
deb http://debianmirror.wwi.dk/debian/ etch main contrib non-free
deb-src http://debianmirror.wwi.dk/debian/ etch main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main contrib

##### ETCH non-debianmirror #####
deb http://ftp.belnet.be/debian etch main contrib non-free
deb-src http://ftp.belnet.be/debian etch main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free

hosts

editor /etc/hosts

127.0.0.1    localhost.localdomain  localhost

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts

hostname

Sæt hostname (/etc/hostname)

resolv.conf

editor /etc/resolv.conf

nameserver 80.161.254.2
nameserver 80.166.15.2

vimrc

editor /etc/vim/vimrc

Indkommenter

syntax on

.bashrc

editor /root/.bashrc

tilføj disse linjer:

# set a fancy prompt
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '

# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case $TERM in
xterm*)
  PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"'
   ;;
*)
   ;;
esac

og indkommenter aliaser.


kopier xenu modulerne

logout af chroot.

Kopier modulerne:

cp -rp /lib64/modules/2.6.12-xenu /mnt/lib64/modules/

## Etch ##
cp -rp /lib64/modules/2.6.18-4-xen-amd64/* /mnt/lib64/modules/

cp -Lrp /lib64/modules/2.6.18-4-xen-amd64/* /mnt/lib64/modules/ //follow symbolic links

## Ved amd64 symlink (lib64->lib på guestOS)
cp -rp /lib64/modules/2.6.18-4-xen-amd64 /mnt/lib/modules/

lave en swap partition til clienten

gå til /home/swap

hvis du sætter count=1024 får du 1Gb swap. Så kan man jo selv rette det til.

dd if=/dev/zero of=subversion-swap.img bs=1024k count=500

lav denne fil til swap partition

mkswap subversion-swap.img

lave xen klient konfigurations fil

vi /etc/xen/hostname

#
# Kernel + memory size
#
kernel = '/boot/vmlinuz-2.6.18-31-xen-amd64'
memory = '1024'
#
# Disk device(s).
#
root  = '/dev/hda1 ro'
disk  = [ 'phy:evms/symfony-prod-root,hda1,w', 'phy:evms/symfony-prod-swap,hda2,w' ]
#
# Hostname
#
name  = 'symfony.wwi.dk'
#
# Networking
#
vif = [ 'ip=91.194.36.24' ]
#
# TTY1 ved xen 3.2
#
extra='xencons=tty1'
#
# Behaviour
#
on_poweroff = 'destroy'
on_reboot  = 'restart'
on_crash  = 'restart'

NB: hvis du skal bruge en fil skal man bare skrive file: i stedet for phy:
file:/fuld/sti/til/filen
phy:devicenavn. fx phy:hda6

start xen klienten

xm create -c /etc/xen/'hostname'

Når man starter xenclienten med -c kommer man automatisk ind i consollen til denne client. Det er vigtigt man gør det første gang den starter da vi lige mangler at lave den sidste setup inden debian base installationen er færdiggjort.


Når login skærmen kommer frem skriver du bare root og blankt til password da det ikke er blevet konfigureeret.


Når du bliver logget ind køre du bare base-config

færdiggørelse af installationen

apt-get update &&
apt-get install locales console-data unicode-data &&
dpkg-reconfigure locales &&
tasksel --new-install &&
apt-get install ssh vim &&
apt-get clean &&
passwd