XEN - howto server & client non-evmns

From Skytech
Jump to navigation Jump to search


Installation af en Xen klient

Hent og installer en Debian Netinstall

Helst være version 4.0 eller nyere.

Vælg den rigtige ARCH; denne anvendes gennem teksten (ie, i386, K7, AMD64 mm)

Base-setup

Opdatér debian systemet

apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install vim
apt-get install ssh
apt-get install debootstrap

Vælg rigtige XEN arch og installér

apt-get install -u xen-linux-system-2.6.18-3-xen-k7 iproute-doc libc6-xen bridge-utils xen-hypervisor-3.0.3-1-i386 xen-utils

for en K7 install (Athlon, AthlonXP mm)

AMD64

apt-get install xen-linux-system-2.6.18-3-xen-amd64 iproute-doc bridge-utils xen-utils

Check /boot/grub/menu.1st og sørg for at bootmenuen passer. Reboot.

Opret dirs, filer, filsystem og forbered til baseinstall

Forbered directory, opret filer

mkdir -p /home/subversion
cd /home/subversion
dd if=/dev/zero of=subversion-root.img bs=1024k count=2000 (2GB)
dd if=/dev/zero of=subversion-swap.img bs=1024k count=500 (500MB)

Opret filsystemet

mkfs.ext3 subversion-root.img
mkswap subversion-swap.img

Mount det nyoprettet filsystem som loopback-device

mount -o loop subversion-root.img /mnt/

Installation af base-system

Installere basesystemet ved hjælp af bootstrap

##i386##
debootstrap --arch i386 etch /mnt/ http://debian.uni-c.dk/debian/

##AMD64##
debootstrap --arch amd64 etch /mnt/ http://debian.uni-c.dk/debian/

Rette nødvendige filer

De filer der skal rettes er følgende.

fstab

editor /mnt/etc/fstab

/dev/hda1        /        ext3  defaults    1    2
/dev/hda2        none      swap  sw       0    0
/dev/pts        devpts     gid=5,mode=620     0    0
none          /dev/shm    tmpfs  defaults    0    0

Interfaces

editor /mnt/etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 80.161.254.17
    netmask 255.255.255.128
    gateway 80.161.254.1
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 80.161.254.2 80.166.15.2

sources.list

editor /etc/apt/sources.list

deb http://debian.uni-c.dk/debian/ etch main
deb-src http://debian.uni-c.dk/debian/ etch main

deb http://security.debian.org/ etch/updates main
deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main

hosts

editér /etc/hosts

127.0.0.1    localhost.localdomain  localhost

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts

hostname

editér /etc/hostname

subversion

resolv.conf

editor /etc/resolv.conf

nameserver 80.161.254.2
nameserver 80.166.15.2

.bashrc

editor /root/.bashrc

tilføj disse linjer:

# set a fancy prompt
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '

# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case $TERM in
xterm*)
  PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"'
   ;;
*)
   ;;
esac

og indkommenter aliaser.

Kopier xenu modulerne

logout af chroot.

Kopier modulerne:

## I386
cp -rp /lib/modules/2.6.18-3-xen-i3867/ /mnt/lib/modules/

## AMD64
cp -rp /lib/modules/2.6.18-3-xen-amd64/ /mnt/lib/modules/

Lave xen klient konfigurations fil

vi /etc/xen/hostname

name="test1"
kernel="/boot/vmlinuz-2.6.18-3-xen-k7"
ramdisk="/boot/initrd.img-2.6.18-3-xen-k7"
root="/dev/hda1 ro"
memory=256
disk=['file:/home/test1/test1-root.img,hda1,w','file:/home/test1/test1-swap.img,hda2,w']

# network
vif=[ '' ]
dhcp="of"
ip="192.168.0.101"
netmask="255.255.255.0"
gateway="192.168.0.1"
hostname="test1.example.com"

extra="4"

NB: hvis du skal bruge en fil skal man bare skrive file: i stedet for phy:
file:/fuld/sti/til/filen
phy:devicenavn. fx phy:hda6

Redigér xen-config fil

Redigér /etc/xen/xend-config.sxp

og indkommenter

(network-script network-bridge)

Udkommenter

(network-script network-dummy)

Genstart xen-service

Da vi har lavet ændringer til xen-servicen skal den genstartes

/etc/init.d/xend restart

Start xen klienten

xm create -c /etc/xen/'hostname'

Når man starter xenclienten med -c kommer man automatisk ind i consollen til denne client. Det er vigtigt man gør det første gang den starter da vi lige mangler at lave den sidste setup inden debian base installationen er færdiggjort.


Når login skærmen kommer frem skriver du bare root og blankt til password da det ikke er blevet konfigureret.

Ændr password og installér

apt-get install ssh

For at sørge for at den nye virtuelle server anvender de rigtige clibs skal der (etch RC1) installeres xen-c-libs

apt-get install libc6-xen


Logud og den nye virtuelle server er nu klar :)